Docència en Màsters

 Descarregar Pdf

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (Interuniversitari)

El Màster en Enginyeria Agronòmica té com a objectiu formar tècnics per al sector agroalimentari habilitats per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom. El perfil professional d'aquests titulats està definit perquè siguin capaços d'ocupar llocs de treball en l'àmbit agroalimentari amb més capacitat de gestió, planificació, disseny, projecte, innovació i investigació. La formació d'aquestes competències es complementarà amb una intensificació científica i tècnica en algun dels camps d'especialització agroalimentària (Producció vegetal o animal, Indústria agroalimentària, Enginyeria rural, Gestió mediambiental, Economia agrària).

Assignatura Codi Semestre
Anàlisi de balanços i indicadors empresarials  20725101  1
Anàlisi macroeconòmica i conjuntura internacional  20725102  1
Biotecnologia enzimàtica  35012193  1
Biotecnologia i millora vegetal i animal  14421  1
Biotecnologia microbiana  35012191  1
Comunicació i gestió de la producció  390221  1
Economia del medi ambient i de l'energia  20725104  2
Enginyeria alimentària i dels bioprocessos  390216  1
Estudi de casos pràctics  390222  1
Fiscalitat de les empreses  20725106  1
Fotònica aplicada al sector alimentari, i de bioprocessos, biofotònica, nanofotònica  390223  1
Gestió d'infraestructures  14411  2
Gestió de la tecnologia i la innovació  20725115 1
Gestió de recursos hídrics  14422 1
Innovacions tècniques en processos agroalimentaris i biotecnològics  390217  2
Legislació, bioètica, protecció i explotació de resultats  35012189  1
Lideratge industrial  20725107  2
Logística, transport i distribució  20725116  2
Mètodes estadístics  14423  2
Mobilitat  14442-14446  anual
Negociació i comunicació  20725108  1
Pràctiques en empresa  14400-14406  anual
Sensorització i adquisició de dades 390218 1
Sistemes de control i automatització 390220 1
Sistemes de producció i protecció vegetal 14414 1
Sistemes i equips de mesura 390219 2
Tècniques avançades en biotecnologia 35012188 1
Teoria de la presa de decisions 20725109 1
Treball de fi de màster 14430  
     

Màster Universitari en Enginyeria de Forests

El Màster en Enginyeria de Forests forma professionals per a la gestió, el disseny i la innovació del medi rural forestal. Amb caràcter preferent s'especialitzen en la gestió dels recursos naturals renovables (fonamentalment vegetació, fauna i paisatge) i, per tant, en el disseny i execució d'activitats dirigides a la seva ordenació, aprofitament, transformació industrial, defensa, conservació i restauració. Aquest Màster capacita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Forests segons s'estableix en l'Ordre CIN/326/2009.

Assignatura Codi Semestre
Bioeconomia i valoració de béns i serveis ecosistèmics 103035 2
Biomassa forestal 103033 1
Conservació i millora genètica d'espècies forestals 103041 2
Econometria i mètodes estadístics en l'àmbit forestal 103036 2
Gestió de riscos en la planificació forestal 103039 2
Industries de la fusta 103031 1
Planificació i gestió d'espais naturals protegits 103040 2
Productes forestals no fustaners 103032 1
Sociologia forestal 103037 2
Tecnologies digitals per a la planificació forestal 103038 2
Treball de fi de màster 103042  

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

El Màster en Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer industrial. El Màster també dota als nostres estudiants de les competències, aptituds i actituds necessàries per dirigir i fer realitat projectes innovadors en l'àrea de l'enginyeria industrial, imprescindibles avui en dia tant per a empreses locals com nacionals i internacionals.

La modalitat d'impartició dels estudis del Màster en Enginyeria Industrial és presencial, tot i així, un disseny dels horaris i activitats formatives orientat als estudiants que no poden assistir regularment a les classes juntament amb una atenció personalitzada us faciliten el seguiment de les classes i del vostre propi procés d'aprenentatge, fent possible compaginar els vostres estudis amb altres activitats en el món laboral.

Tot això, ho farem amb un equip de professors motivats per ajudar-vos en el procés d'aprenentatge; amb un pla d'estudis que posa l'accent en aspectes pràctics i innovadors, i que us ofereix l'oportunitat de treballar durant uns mesos en una empresa de l'àmbit industrial.

Assignatura Codi Semestre
Construccions Industrials I 14528 2
Disseny i Càlcul d'estructures metàl·liques 14539 2
Màquines elèctriques a la indústria 14538 2
Màquines tèrmiques i hidràuliques 14524 1
Treball de Fi de Màster 14533  

Màster en Protecció Integrada de Cultius (Interuniversitari)

El màster de Protecció Integrada de Cultius respon a la necessitat de l'agricultura de disposar de professionals capaços de prendre les decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també es necessiten investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. Per aquestes raons, els estudiants del màster poden seguir un itinerari professional, orientat bàsicament a l’exercici professional, o un itinerari d’i nvestigació, amb èmfasi en els mètodes propis de la investigació científica.

Interuniveristari amb la Universitat Jaume I i Universitat de Girona.

Assignatura Codi Semestre
Agronomia:sistemes agrícoles 12740 2
Bases de la protecció integrada de cultius 12710 1
Biotecnologia vegetal aplicada a la protecció de cultius 12741 1
Disseny d'experiments i anàlisis de dades 12711 1
Entomologia agrícola 12720 2
Geoestadística 12742 2
Malherbologia 12712 1
Patologia vegetal 12721 2
Productes fitosanitaris 12722 2
Programes de protecció integrada de cultius 12723 2
Tècniques de distribució de productes fitosanitaris 12745 2
Treball de fi de màster 12730  

Màster Universitari en Gestió Forestal i Recursos Naturals al Mediterrani/ Mediterranean Forestry and Natural Resources Management (ERASMUS MUNDUS))

MEDfOR is a two-year world-class International Master Programme focuses on the integrating theme of sustainability in Mediterranean forests and woodlands, which cover over 9 % of the Mediterranean region’s land area, to address topics that are specific to the Mediterranean forestry and that require special attention such as: forest as a unique world heritage, forest management and conservati

The Master Degree Mediterranean Forestry and Natural Resources Management (MEDfOR) is a two-year world-class International Programme on the field of Forestry and Sustainability, implemented in 2012.
It is the only program in Europe that simultaneously addresses the economic, ecological and social challenges of sustainable Mediterranean forestry and natural resources management.
MEDfOR also address specific topics on the field of forestry, with particular emphasis on the Mediterranean area such as:

  •  forest as a unique world heritage,
  •  forest management and conservation
  • forestry role in the welfare of the society.

Our purpose is to educate the next generation of leaders in forestry and natural resources, and public and private land management, with a special focus on the Mediterranean region. We wish to provide our students with tools to contribute to the solutions of forestry, natural resources and environmental challenges throughout the region and the world.

For that we brought together the best expertise, human resources and facilities of the Mediterranean region.
The Programme is offered by a Consortium of top ranked Universities supported by a consultation panel with several associated partners and stakeholders that come from leading international research and outreach organizations in all scientific areas of interest to Mediterranean Forestry and Natural Resources Management.

on and forestry role in the welfare of the Mediterranean communities.

Assignatura Codi Semestre
Biodiversity, ecosystem functioning and the provisioning of goods and services under global change 11395 1
Cultural and social integration 11390 1
Design and analysis of experiments 11370 2
Forest fires in NE Spain 11440 1
Forest governance and mediterranean forests 11396 1
Forest health 11377 1
Forest physiology 11381 1
Forestry sector in Catalonia 11389 2
Measurements and control in ecophysiology 11380 2
Mediterranean forest management 11374 1
Mediterranean forest products:building with wood, living with wood, wood in transport&packing, cork 11382  2
Mediterranean landscape ecology & planning 11375  2
Methods and approaches of social research in environmental management 11379  1
Pastoral uses of mediterranean forestry surfaces:a fire prevention tool 11441 1
Prescribed fire laboratory 11443 1
Principles of wildland fire science and management 11445 1
Range resources in the Iberian Peninsula 11372 1
Remote sensing of forest fires 11444 1
Special topics in ecology 11387 2
Special topics in sylviculture 11388 1
Techniques and improvement in forest restoration programs 11386 2
Trends of forestry in a global change context 11383 1
Writing and publishing a scientific paper 11446 1
Final dissertation of Master 11447  

Màster Universitari Forestal Europeu / Spatial and Ecological Modelling in European Forestry (ERASMUS MUNDUS)

MSc European Forestry (MSc EF) is a top class taught double-degree Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme (EMJMD) in the field of forest sciences and is one of the first EMJMD programmes that has been accredited according to the European approach for quality assurance of the joint programmes. The quality of our programme is also acknowledged by the European Commission, which awarded the MSc European Forestry Erasmus Mundus status for years 2004–2014, 2016–2019 and 2019-2023.

Our programme is a two-year interdisciplinary programme that provides academic education in the field of sustainable resource management with an emphasis on current bioeconomy issues. MSc EF offers a new approach to forestry and nature management markets and it connects the increasing number of forest-related issues with a European dimension at international as well as national levels.

The objective of the MSc EF programme is to educate professionals who have a thorough understanding of a sustainable forest bioeconomy as well as the European business culture. The curriculum is specifically designed to take into consideration the needs of potential employers and therefore our graduates are highly valued by national and international agencies, governmental bodies, NGO’s, research institutions and  timber, paper and pulp enterprises.

In MSc EF, six European top-class forestry universities collaborate intensively to offer joint study modules in addition to their existing curricula. The MSc EF Consortium consists of the following institutions:

  • University of Eastern Finland (coordinator), Finland
  • AgroParisTech, France
  • University of Freiburg, Germany
  • University of Lleida, Spain
  • University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria
  • Transilvania University of Brasov, Romania

In addition, Associated Partner HEIs in Brazil, Canada and China and Associated Industrial and Associated Scientific Partners contribute to programme delivery.

Our programme welcomes applications from persons who hold a bachelor’s or comparable degree in forest sciences or related discipline.

Assignatura Codi Semestre
Applied period in forest institutions - internship 3513188  
European forestry field course 3513073 2
Forest dynamics in a global change context: drivers, processes and modelling approaches 111017 anual
Global virtual seminar 3513187 1
Introduction to spatial statistics: spatial analysis with R 111019 anual
Master's thesis 3513620  
ST in biodiversity and ecology 111009 anual
ST in data management and visualization with R 111022 anual
ST in disturbance ecology and forest health 111010 anual
ST in global environmental change and invasive species 111004 anual
ST in landscape ecology and biological connectivity 111008  
ST in mapping and monitoring forest natural resources 111001  
ST in markets and payments for ecosystem services 111015  
ST in methods in hazard analysis and risk assessment 111003  
ST in molecular forest ecology: from genes to management 111021  
ST in multi-scale forest dynamics models 111006  
ST in precision forestry 111005  
stand to continental forest health management 111018  
trends in european forestry 3513157 1

Máster Interuniversitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral

El màster interuniversitari en “INCENDIS FORESTALS, CIÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL”, (WILDLAND FIRE SCIENCE AND INTEGRATIVE MANAGEMENT MSc), es constitueix com a programa formatiu de postgrau de caràcter oficial. El present Màster es desenvolupa entre la Universitat de Lleida (Coordinadora), la Universitat de Còrdova i la Universitat de León.

Contribuir a la formació de personal altament qualificat per complir amb la demanda social de gestió de les emergències per incendis forestals. La gestió dels programes de defensa contra incendis forestals, i en particular, les activitats vinculades amb les operacions d'extinció, estan directament relacionades amb l'aplicació del sistema de maneig d'emergències (SMEIF).

Assignatura Codi Semestre
Análisi i simulació de focs forestals 12271 1
Cremes prescrites 12273 2
Ecologia del Foc i Gestió de superfícies cremades 12254 2
Estratègies i tàctiques d'extinció 12277 1
Fonaments de gestió forestal 12292 1
Models de risc d'incendis forestals 12256 1
Ordenació i defensa del paisatge forestal contra incendis 12263 1
Investigació de causes 12282 2
Riscos laborals en incendis forestals 12261 2
Gestió de la informació en emergències 12287 2
Tècniques i mitjans d'extinció 12278 2
Fonaments de focs forestals 12295 1

Màster Universitari en Plant genetics, genomics and breeding

L'objectiu del màster és que els alumnes: comprenguin els principis de la millora vegetal moderna, incloent la genòmica, coneguin els diferents processos de selecció i millora i avaluar els avantatges i inconvenients de cadascú segons les característiques de les espècies conreades, els objectius de la millora i les condicions ambientals, aprenguin com integrar en un programa de millora les tècniques convencionals i els mètodes més recents que contribueixen a una major eficàcia en els processos de selecció i en el desenvolupament de noves varietats i sàpiguen dissenyar un programa de millora d'una espècie determinada per les condicions pròpies d'un país o regió segons uns objectius específics.

Hi participin també l'Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa (IAMZ).

Assignatura Codi Semestre
Bioinformàtica 12454 1
Fenòmica i anàlisis de dades-òmiques 12457 1
genètica vegetal 12451 1
genòmica estructural i funcional 12452 1
Introducció a la ciència de dades per a la millora vegetal 12453 1
Mètodes de millora i desenvolupament de varietats 12455 anual
Predicció i selecció facilitada per marcadors 12456 2
Programa de millora aplicat 12458 2
Projecte individual: disseny de programes de millora 12459 anual
Sistemes agrícoles i millora vegetal 12450 1

Màster Universitari en Sanitat i Producció Porcina (Interuniversitari)

La producción animal es, y ha sido, de gran importancia para la evolución y desarrollo de la especie humana y sus hábitos a lo largo del tiempo. Así, en el mundo se consumen alrededor de 312 millones de toneladas de carne: 117,5 de cerdo, 112,5 de pollo, 67,5 de vacuno y 14 de pequeños rumiantes (OECD, 2017). Los principales productos de origen animal (carne, leche y huevos) contribuyen a la dieta humana aportando nutrientes de alto valor biológico (principalmente, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales).

La producción porcina contribuye con aproximadamente el 40% a la producción total de carne a nivel mundial, siendo de gran importancia sectorial en muchos países, y en particular en España. La producción de carne de cerdo representa aproximadamente la mitad de la carne producida en la UE-28, siendo además España el cuarto país productor del mundo. La Comunidad Autónoma de Cataluña, concretamente, acoge algo más del 25% del censo de España, y la provincia de Lleida más el 50% del censo de Cataluña.

 

El sector porcino español ha experimentado una profunda transformación durante las últimas décadas. En los años cincuenta la práctica totalidad de la producción se realizaba en el marco de la ganadería tradicional, con explotaciones familiares con bajo nivel tecnológico y utilizando razas autóctonas como base de la producción. Durante los años 70 se consolidó un nuevo modelo de producción porcina con una mayor especialización de los agentes implicados, conllevando, en general, una segregación de las explotaciones de acuerdo a su fase fisiológica. Este modelo ha tenido que adaptarse al contexto socioeconómico de la Unión Europea, con elevados estándares de seguridad alimentaria, respeto por el bienestar de los animales y por el medio ambiente, así como a diversas coyunturas del mercado internacional.

Los alumnos que superen el programa formativo del Master obtendrán el título oficial de Máster Universitario en Sanidad y Producción Porcina, impartido por la Universidad de Lleida, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Complutense de Madrid, y reconocido en el BOE nº259, de miércoles 26 de octubre de 2016 (Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España).

Assignatura Codi Semestre
Condicionants estructurals de la producció porcina 11011 anual

Màster en Gestió de Sòls i Aigües (Interuniversitari)

L’objectiu central del màster és la formació en els principis i mètodes de gestió de sòls i aigües, que proporcionin les condicions físiques i la disponibilitat d’aigua i nutrients adients per al desenvolupament i la producció econòmica de conreus, i evitin la degradació del medi i protegeixin les funcions ambientals d’ambdós recursos. Les possibilitats professionals que s'obren en acabar el màster poden ser la recerca, la formació o la feina en administracions o en el sector privat.
Interuniversitari amb: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pública de Navarra.

Assignatura Codi Semestre
Tecnologia de sòls 12250 1

Màster en Sanitat i Producció Porcina

L'objectiu del màster és formar tècnics que contribueixin a la cadena de producció porcina, la base d'un sistema de producció eficaç (a nivell tècnic i econòmic), utilitzant tècniques de producció respectuoses amb el medi ambient i el benestar dels animals.

Els objectius formatius estan dirigits a fer que l'alumne adquireixi unes competències i un perfil professional determinats. Algunes d'aquestes competències són: fer l'anàlisi i el diagnòstic de les instal·lacions, allotjaments i equips necessaris per a la producció porcina; fer auditories amb relació a les condicions de benestar dels animals; planificar programes d'alimentació; fer el diagnòstic i l'avaluació de les dades de gestió tècnica, econòmica i sanitària; planificar el programa de prevenció i eradicació de malalties, i dissenyar i analitzar estudis epidemiològics.

Interuniversitari amb Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Saragossa i Universitat Complutense de Madrid.

Assignatura Codi Semestre
Optimizació de la producció porcina 11002 anual
   Darrera modificació: