Docència en Màsters

 Download Pdf

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

El Màster en Enginyeria Agronòmica té com a objectiu formar tècnics per al sector agroalimentari habilitats per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom. El perfil professional d'aquests titulats està definit perquè siguin capaços d'ocupar llocs de treball en l'àmbit agroalimentari amb més capacitat de gestió, planificació, disseny, projecte, innovació i investigació. La formació d'aquestes competències es complementarà amb una intensificació científica i tècnica en algun dels camps d'especialització agroalimentària (Producció vegetal o animal, Indústria agroalimentària, Enginyeria rural, Gestió mediambiental, Economia agrària).

Màster Universitari en Enginyeria de Forest

El Màster en Enginyeria de Forests forma professionals per a la gestió, el disseny i la innovació del medi rural forestal. Amb caràcter preferent s'especialitzen en la gestió dels recursos naturals renovables (fonamentalment vegetació, fauna i paisatge) i, per tant, en el disseny i execució d'activitats dirigides a la seva ordenació, aprofitament, transformació industrial, defensa, conservació i restauració. Aquest Màster capacita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Forests segons s'estableix en l'Ordre CIN/326/2009.

Màster en Protecció Integrada de Cultius (Interuniversitari)

El màster de Protecció Integrada de Cultius respon a la necessitat de l'agricultura de disposar de professionals capaços de prendre les decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també es necessiten investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. Per aquestes raons, els estudiants del màster poden seguir un itinerari professional, orientat bàsicament a l’exercici professional, o un itinerari d’i nvestigació, amb èmfasi en els mètodes propis de la investigació científica.

Interuniveristari amb la Universitat Jaume I i Universitat de Girona.

Màster Universitari en Gestió Forestal i Recursos Naturals al Mediterrani/ Mediterranean Forestry and Natural Resources Management (ERASMUS MUNDUS))

MEDfOR is a two-year world-class International Master Programme focuses on the integrating theme of sustainability in Mediterranean forests and woodlands, which cover over 9 % of the Mediterranean region’s land area, to address topics that are specific to the Mediterranean forestry and that require special attention such as: forest as a unique world heritage, forest management and conservation and forestry role in the welfare of the Mediterranean communities.

Màster Universitari Forestal Europeu / Spatial and Ecological Modelling in European Forestry (ERASMUS MUNDUS)

El Màster European Forestry és un programa d'ensenyament superior en el camp de les ciències forestals. La qualitat del seu programa és tal, que va ser reconegut per la Comissió Europea durant els anys compresos entre 2004 i 2014 atorgant-li el distintiu d'Erasmus Mundus.

Els objectius formatius d'aquest màster pretenen que l'alumne conegui el mercat forestal europeu, comprengui els diferents sistemes ecològics forestals, el seu funcionament i les seues implicacions en la societat i, en definitiva, accedeixi a un treball en empreses europees amb seu a diferents països, en l'Administració pública europea i ONG. Per això, els objectius que es plantegen oferiran una formació específica, que donarà als alumnes competències en l'ús de programes informàtics específics de l'ambient forestal, en l'anàlisi i valoració de les implicacions mediambientals a la seua activitat professional i en la creació i coordinació de grups de treball transnacionals. Els alumnes també hauran d'adquirir la capacitat per moure's en diferents àmbits culturals i conèixer diferents llengües, així com la capacitat per mantenir un aprenentatge continu en els nous avenços tecnològics.

Interuniversitari amb:

- University of Eastern Finland (coordinadora)

- AgroParisTech, France.

- University of Freiburg, Germany.

- University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria.

- Transilvania University of Brasov, Romania.

Máster Interuniversitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (MàsterFUEGO)

El màster interuniversitari en “INCENDIS FORESTALS, CIÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL”, (WILDLAND FIRE SCIENCE AND INTEGRATIVE MANAGEMENT MSc), es constitueix com a programa formatiu de postgrau de caràcter oficial. El present Màster es desenvolupa entre la Universitat de Lleida (Coordinadora), la Universitat de Còrdova i la Universitat de León.

Contribuir a la formació de personal altament qualificat per complir amb la demanda social de gestió de les emergències per incendis forestals. La gestió dels programes de defensa contra incendis forestals, i en particular, les activitats vinculades amb les operacions d'extinció, estan directament relacionades amb l'aplicació del sistema de maneig d'emergències (SMEIF).

Assignatura Codi Semestre
Análisi i simulació de focs forestals 12271 1
Quemes prescrites 12273 1
Estratègies i tàctiques d'extinció 12277 2
Restauració de superfícies afectades per incendis 12279 2
Silvicultura preventiva 12280 2
Investigació de causes 12282 2
Gestió de la informació en emergències 12287 2
Fonaments de focs forestals 12295  

Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal (IAMZ-Saragossa)

L'objectiu del màster és que els alumnes: comprenguin els principis de la millora vegetal moderna, incloent la genòmica, coneguin els diferents processos de selecció i millora i avaluar els avantatges i inconvenients de cadascú segons les característiques de les espècies conreades, els objectius de la millora i les condicions ambientals, aprenguin com integrar en un programa de millora les tècniques convencionals i els mètodes més recents que contribueixen a una major eficàcia en els processos de selecció i en el desenvolupament de noves varietats i sàpiguen dissenyar un programa de millora d'una espècie determinada per les condicions pròpies d'un país o regió segons uns objectius específics.

Hi participin també l'Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa (IAMZ).

Màster Universitari en Planificació integrada per el desenvolupament rural i la gestió del medi ambient (IAMZ-Saragossa)

L'objectiu del màster és que els alumnes: coneguin les bases que regeixen el comportament dels sistemes i els seus corresponents subsistemes físic, socioeconòmic, legal i institucional, és familiaritzin amb els mètodes i tècniques aplicables en les diferents etapes d'un projecte de planificació rural, sàpiguin proposar alternatives d'ús del sòl en diferents condicions i avaluar la viabilitat i conveniència d'implantació de les mateixes i que adquireixin una experiència directa en la resolució de problemes específics que es presenten als experts implicats en programes de desenvolupament rural i en la gestió del medi ambient en el món rural.

El curs té una orientació pràctica i està concebut per proporcionar als participants coneixements sobre les característiques de diversos ecosistemes rurals i naturals mediterranis i la comprensió dels problemes bàsics de la gestió dels recursos i del desenvolupament rural mitjançant un enfocament de sistemes. Els problemes de planificació rural es consideren en el context de l'actual marc socioeconòmic regional, nacional i internacional.

Hi participa també l'Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa (IAMZ).

Màster en Gestió de Sòls i Aigües (Interuniversitari)

L’objectiu central del màster és la formació en els principis i mètodes de gestió de sòls i aigües, que proporcionin les condicions físiques i la disponibilitat d’aigua i nutrients adients per al desenvolupament i la producció econòmica de conreus, i evitin la degradació del medi i protegeixin les funcions ambientals d’ambdós recursos. Les possibilitats professionals que s'obren en acabar el màster poden ser la recerca, la formació o la feina en administracions o en el sector privat.
Interuniversitari amb: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pública de Navarra.

Assignatura Codi Semestre
Tesina de Màster 12110 anual

Màster en Fructicultura

L'objectiu del màster és dóna resposta a les necessitats d’una formació amplia i integral dels professionals que treballen o volen treballar en un dels sectors més punters del sector agroalimentari, amb una cadena de valor de gran complexitat. El màster aprofita les sinergies del pol fructícola establert en un entorn productiu caracteritzat per la dimensió i el dinamisme com és la fructicultura de la vall de l’Ebre.

Màster en Sanitat i Producció Porcina

L'objectiu del màster és formar tècnics que contribueixin a la cadena de producció porcina, la base d'un sistema de producció eficaç (a nivell tècnic i econòmic), utilitzant tècniques de producció respectuoses amb el medi ambient i el benestar dels animals.

Els objectius formatius estan dirigits a fer que l'alumne adquireixi unes competències i un perfil professional determinats. Algunes d'aquestes competències són: fer l'anàlisi i el diagnòstic de les instal·lacions, allotjaments i equips necessaris per a la producció porcina; fer auditories amb relació a les condicions de benestar dels animals; planificar programes d'alimentació; fer el diagnòstic i l'avaluació de les dades de gestió tècnica, econòmica i sanitària; planificar el programa de prevenció i eradicació de malalties, i dissenyar i analitzar estudis epidemiològics.

Interuniversitari amb Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Saragossa i Universitat Complutense de Madrid.

Assignatura Codi Semestre
Optimizació de la producció porcina 11002 anual
   Last modification: