Download Pdf

La unitat treballa per oferir una sèrie de serveis adreçats, especialment, als sectors de llavors i laboratoris d'investigació

Descripció dels serveis :

 • Extracció ADN genòmic vegetal
 • PCR ( Genotipat, SSRs, ESTs, CAPs,...)
 • Electroforesi horitzontal ( gels agarosa)
 • Electroforesi vertical ( gels acrilamida)
 • Anàlisi de fragments d'ADN amb ABI3130 i confecció de bases de dades amb GeneMaper
 • Determinació del contingut de beta-glucans en mostres d'ordi
 • Determinació de puresa varietal
   Last modification:

 Download Pdf

Serveis generals que s'ofereixen

 • Determinació del gruix de làmines de materials orgànics
 • Anàlisi de propietats mecàniques de làmines plàstiques i de paper
  • Anàlisi a tracció
  • Anàlisi a compressió
 • Determinació de la permeabilitat al vapor d'aigua de làmines de materials orgànics (ex: làmines plàstiques o de paper)
 • Determinació del potencial de biodegradació de materials orgànics:
  • En sòls
  • En compost
  • En altres medis
 • Determinació de la degradació de materials biodegradables en condicions de camp.
 • Molta de materials (servei de suport abans de la realització de qualsevol analítica).
 • Determinació d'efectes tòxics en el medi ambient (microorganismes, plantes,...etc) de materials orgànics o altres. Assaigs a realitzar en hivernacle o en laboratori en cultius "in vitro".

 

Serveis específics

Extracció química de fitosanitaris en materials polimèrics. Aquest servei està acoblat a altres serveis analítics de la UdL.

   Last modification: