DOCÈNCIA

 Descargar pdf

El Departament desenvolupa la seva activitat docent amb la impartició de docència en titulacions oficials adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior, com Graus i Màsters, en cursos de Formació Contínua i en el Programa Sènior que dirigeix la UdL.

El Departament participa en vint titulacions oficials. (9 Graus, 2 Dobles Graus, 7 Màsters oficials, 2 Màster Erasmus Mundus, un programa Sènior i en 2 assignatures transversals). 10 d'aquestes titulacions són coordinades per PDI del departament.

Els perfils docents o matèries que s'imparteixen des del Departament són els de: Biodiversitat, Biologia, Biotecnologia Vegetal, Botànica, Construcció i Projectes, Cultius extensius, Ecologia, Ecofisiologia forestal i de cultius, Electrotècnia, Ecologia del paisatge, Enginyeria hidràulica, Entomologia, Fruticultura, Genètica i Millora vegetal, Horticultura, Incendis forestals, Industries de la fusta, Jardineria, Malherbologia, Mecànica dels mitjans continus i teoria d'estructures, Mecanització, Topografia, GNSS, CAD, MDT i Agricultura de precisió, Mètodes estadístics, Ordenació forestal, Pascicultura, Patologia vegetal, Silvicultura, Restauració ecològica.

La docència repartida per titulacions mostra que el 64% de la docència s'imparteix en titulacions de grau, un 19% en màster oficials, un 13% en les titulacions d'Erasmus Mundus i un 4% en altres àmbits (figura 1).

fig 1 docencia
Figura 1. Distribució de la docència del departament per grups de titulacions

De la docència total impartida, el 91% correspon a les 241 assignatures que s'imparteixen, un 6% a la direcció de Treballs Fi de Grau (TFG) i Màster (TFM) i un 3% a la Direcció de tesis (figures 2 i 3).

fig 2 docencia
Figura 2. Distribució de la docència segons assignatures, Treballs Fi de Grau (TFG) i Màster (TFM) i un 3% a la Direcció de tesis.

La docència total prevista impartida pel departament el curs 2023/24 és de 1242,48 ECTS i el nombre total d'assignatures a impartir és de 241 (figura 3).

fig 3 docencia
Figura 3. Total de docència impartida i nombre d´assignatures.
   Última modificación: