Presentació

 Descargar pdf

El Departament està especialitzat, en l'àrea de conexeiment de producció vegetal, en agronomia, biologia, biotecnologia vegetal, control integrat de plagues, ecologia, genètica, millora genètica vegetal i patologia vegetal.
En l'àmbit de tecnologia forestal, s'especialitza en incendis, pascicultura i silvicultura. A més a més, hi ha professorat del Departament que està especialitzat en disseny d'experiments i anàlisi de dades en l'àmbit de la investigació agrícola i forestal.
El Departament està format per 42 professors i investigadores i 11 persones d'administració i serveis. En l'actualitat, hi ha 21 becaris de doctorat. 

Història

En el curs 1972-73 és va iniciar a Lleida la titulació universitària d'Enginyer Tècnic Agrícola a l'Escola d'Enginyeria Tècnica Agrícola dependent de la Universitat Politècnica de Catalunya. Quatre anys més tard, el 1976, va començar la titulació d'Enginyer Agrònom amb la creació de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms. Ambdues escoles es refundirían anys més tard, el 1991, amb la creació de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA).

Durant els primers anys la unitat d'organització docent eren les Càtedres, entre les quals es poden citar la de Genètica Agrícola, Entomologia Agrícola o Fisiologia Vegetal. Els primers catedràtics van ser el Dr Ángel Mingo el 1982 en l'àmbit de la fisiologia vegetal, els doctors Juan Pedro Marín i Ramon Albajes el 1986, en els àmbits de la patologia vegetal i l'entomologia agrícola, respectivament, i el 1988 els doctors Juan Antonio Martín i Ignacio Romagosa en l'àmbit de la genètica vegetal.

El Departament com ara el coneixem, és a dir, com a organisme bàsic encarregat d'organitzar i desenvolupar l'activitat docent i investigadora en la seva àrea de coneixement, es va constituir el 1987, com a conseqüència de l'aprovació de la llei de reforma universitària el 1983. Inicialment el seu nom va ser el de Producció Vegetal que coincidia amb la seva àrea de coneixement. Es va nomenar presidenta del Consell constituent del Departament de Producció Vegetal a la Dra. María José Sarasúa i secretari al Dr. Valero Urbina. Un cop aprovats els Estatuts el 1988 es van celebrar les primeres eleccions. En aquests anys, el Departament seguia pertanyent a la UPC i tenia dues delegacions, Lleida i Girona.

Amb la creació de la Universitat de Lleida el 1991 el departament va passar a integrar-se a la mateixa. Va ser aquest el moment en què part del professorat que havia pertangut al departament va sortir d'aquest per constituir els departaments de Química i Hortofructicultura. També va ser el moment en què el Departament va canviar el seu nom per l'actual, Producció Vegetal i Ciència Forestal. Aquest fet es justificava per l'inici dels ensenyaments forestals el 1989, amb les titulacions d'Enginyer Tècnic en Explotacions Forestals i la d'Enginyer Tècnic en Indústries Forestals. Tres anys més tard, el 1992, es va iniciar la titulació d'Enginyer de Forests.

Al llarg d'aquests anys els equips directius que s'han succeït han estat els següents
 

Director

Any

Secretari

Dra. María José Sarasúa

1987-1988

Dr. Valero Urbina

Dr. Ramon Canela

1988-1991

Dr. Jesús Avilla

Dr. Antonio Michelena

1991-1995

Dra. Matilde Eizaguirre

Dra. Matilde Eizaguirre

1995-1998

Dra. Pilar Muñoz

Dr. Jesús Avilla

1998-2001

Sr. Ricardo Blanco

Dr. Jaume Lloveras

2001-2004

Dr. Carlos Colinas

Dr. Xavier Pons

2004-2007

Dr. Jordi Voltas

Dr. Vicente Medina

2007-2011

Dr. Jesús Pemán

Dr. Carlos Cantero

2011-2016

Dr. Jesús Pemán

Dr. Jordi Voltas

2016-2019

Dr. Jesús Pemán

Dra. Teresa Capell

2019-2022

Dra. Roxana Savin

Dra. Roxana Savin

2022-2023

Dr. Jose Antonio Bonet

 

Són molts els professors i investigadors que han format part del Departament i que han contribuït al que ara som. Entre ells volem esmentar especialment:  Conchita Catalina, Lluís Torres, Joaquín García de Otazo, Juan Antonio Martín, Juan Pedro Marín, Maria José Sarasúa, Manuel Garasa, Chelo Martínez, Ricardo Blanco, Juan Pedro Ferrio, Àngel Mingo, Ignacio Franco, Santiago Planas, Jaime Gómez Arnau, Conxita Royo, Pere Sabaté, Josep M. Serrano, Emilio Montesinos, Eustaquio Gil-Pelegrín, Elena Hidalgo, Antoni Nadal, Ramon Clopés, Rosario Sierra, Marc Gràcia, Ignasi Castelló i Jesús Julio Camarero.

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. 2009